Vad är Projektledning?

Projektledning är processen att organisera tillvägagångssättet så att förändringar implementeras effektivt inom ramen för projektet.

Projektmodellen

5 steg till ett kvalitetssäkert projekt

start

planering

uppföljning/ kontroll

avslut

10 Kompetensområden

Inom projektledningen finns det 10 kompetensområden för dig som Projektledare.

Tidsplanering

Hur du planerar tiden i projektet

Projektomfattning

Vad ingår i projektet?

Projektbudget

Hur mycket kostar projektet?

Kvalitetshantering

Säkerställ att projektet har rätt kvalitet

Kommunikationsplan

Hur kommunicerar vi i projektet?

Resursplanering

Vilka resurser behöver vi och när?

Riskhantering

Hur hanterar vi risker i projektet?

Projektiniativ

Hur startar vi projekt?

Projektupphandling

Hur vi handlar upp projekt

Intressentmodellen

Vilka intressenter har vi i projektet?

Artiklar

Projektuppföljning

Projektuppföljning

Projektuppföljning När du arbetar i projektform är det av största vikt att det går att följa hur det går för projektet och dess olika faser. Det kräver att man har en övergripande bild över vilka uppsatta mål som har nåtts och var i processen man befinner sig just nu....

läs mer
Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram

Fiskbensdiagram - Identifiera orsaken till ett problem Nya utmaningar och problem är vardag för många organisationer. Det är dock inte alltid enkelt att förstå eller hitta orsaken till problemet. Vilket kan leda till icke konstruktiva diskussioner om aspekter, som...

läs mer
MoSCoW metoden

MoSCoW metoden

MoSCoW metoden - Visualisera & tydliggör områden som ska prioriteras Något av det svåraste för en ledare och projektledare kan vara att lära sig hur man ska prioritera inom organisationen. Det kan finnas krav och önskemål från alla möjliga håll och kanter, och det...

läs mer
Entreprenadform

Entreprenadform

Entreprenadform När det kommer till olika typer av byggprojekt måste du som ska utföra projektet bestämma dig för vem som ska bygga och hur de olika ansvarsområdena skall vara fördelade. Vill du vara mycket inblandad personligen eller vill du kanske hellre att någon...

läs mer
Totalentreprenad

Totalentreprenad

Totalentreprenad Har du kanske bestämt dig för att bygga ett hus (eller utföra någon form av markanläggning)? Då måste du även se till att du väljer rätt form av entreprenadform. Entreprenadformen avgör hur alla de olika ansvarsområdena inom projektet skall vara...

läs mer
Generalentreprenad

Generalentreprenad

Generalentreprenad När du som byggherre och beställare skall ta dig an ett nytt byggprojekt är det flera olika val som måste göras innan det fysiska arbetet kan sätta igång. Du måste se till att det är tydligt vem som skall ansvara för vilka områden. Om detta inte är...

läs mer
Workshop

Workshop

Workshop Ibland kan företaget, avdelningen eller arbetsgruppen hamna i situationer där man ställs inför olika typer av problem och utmaningar. Om man då vill använda sig av hela gruppens kompetens och erfarenhet för att hitta en lösning på problemet, kan man använda...

läs mer
PDSA-cykel

PDSA-cykel

PDSA-cykel: Ett verktyg för ständig utveckling Utveckling är något som alla verksamheter måste ägna sig åt för att klara av konkurrensen ute på marknaden. Men hur gör man för att säkerställa att ens organisation hela tiden utvecklas? Det finns speciella metoder för...

läs mer
Tuckman´s grupputvecklingsmodell

Tuckman´s grupputvecklingsmodell

Tuckman´s grupputvecklingsmodell Att använda sig av grupputveckling och teamwork på arbetsplatsen, är något som kan vara mycket fördelaktigt för verksamheten. Det finns en anledning till att vi så ofta använder oss av arbete i grupp på våra arbetsplatser, ensam är...

läs mer
Teambuilding

Teambuilding

Teambuilding För att vi ska lära känna varandra och arbeta bättre inom projektgruppen behöver vi lära känna varandra. Teambuilding är ett begrepp för just detta. Men vad är det egentligen och varför behöver vi det inom vårt projekt, organisation eller arbetsplats?...

läs mer
Maslows Behovstrappa

Maslows Behovstrappa

Maslows behovstrappa Inom ledarskap och motivation är det viktigt att lära sig hur man ska hantera olika situationer på arbetsplatsen. Om du har ett ansvar för en större grupp personer exempelvis, är det av stor vikt att lära sig hur olika människor fungerar. Alla...

läs mer
Konflikthantering

Konflikthantering

Konflikthantering I egenskap av en ledande roll så kommer du, eller har du redan upptäckt, att sättet att hantera konflikter i en grupp är av stor vikt för gruppens utveckling och trivsel. Detta är många gånger helt avgörande för om en arbetsplats blir framgångsrik...

läs mer
Johari Fönster

Johari Fönster

Johari fönster Att driva en organisation framåt kräver att många olika delar sitter på plats och fungerar väl i samspel med varandra. En stor del av detta handlar om hur vi kommunicerar med varandra inom verksamheten. Hur ska vi egentligen prata med varandra för att...

läs mer
FIRO-modellen

FIRO-modellen

FIRO-modellen Att skapa ett bra team är inte alltid så lätt. Många olika personligheter, värderingar och idéer ska mötas och tillsammans gå mot samma mål. Ett bra teamwork grundar sig i att alla lär sig att kommunicera med varandra på rätt sätt. Att förstår hur de...

läs mer
FIRO-modellen

Feedback

Feedback Som ledare och chef i en organisation är ofta en stor del av din roll att ge feedback och återkoppling till dina medarbetare. Men du ska även själv klara av att hantera den feedback du som chef får ta emot. Det är av stor vikt hur återkopplingen hanteras, och...

läs mer
Belbin

Belbin

Belbins teamroller Många gånger har du som chef i uppdrag att sätta samman en grupp individer till ett team som ska fungera väl och arbeta mot ett uppsatt mål. För att denna grupp ska nå sin absoluta potential och verkligen få användning av alla de styrkor och...

läs mer
Projektplanering

Projektplanering

Projektplanering Det andra steget i projektledningsprocessen är att planera projektet. Det är i projektplaneringen intressenter sätter sig ner och skapar en skiss över projektet och hur arbetet ska genomföras. Baserat på hur skissen utformas kan till exempel följande...

läs mer
Projektavslut

Projektavslut

Projektavslut Det femte, och sista, steget i genomförandet av ett projekt är att avsluta det. Det är i detta steget som produkten levereras till beställaren och de ger sitt godkännande. Efter att det är gjort finns det lite efterarbete som behöver göras såsom att...

läs mer
Projekteringsledning

Projekteringsledning

Projekteringsledning Projekteringsledning innebär att se till så att projektet når sina projektmål. Detta görs genom samordning och ledning av alla som jobbar med projekteringen samt genom att ta tillvara på alla de intressen som involverade aktörer har. Genom att...

läs mer
Projektering

Projektering

Projekteringsprocessen När man ska uppföra en ny byggnad är vägen dit ofta både lång och invecklad samt bestående av flera olika delmoment. Delmomenten innefattar allt från utformning, detaljplanering, produktion och förvaltning. En del av byggnadsprocessen handlar om...

läs mer
Byggledning

Byggledning

Byggledning Byggledning innebär att leda ett byggprojekt under genomförandefasen. Detta sker efter att byggprojektet antingen delvis eller helt har projekterats i tidigare skeden. Det är byggledningen som ser till att det praktiska arbetet av bygget blir gjort och att...

läs mer
Byggprocessen

Byggprocessen

Byggprocessen – dess moment, aktörer, faser och tillvägagångssätt Byggprocessen består av flera olika steg, faser, delar och moment. Det är alltid flera olika aktörer som är involverade i projektet. Hur byggprocessen går till kan skilja sig åt, men det finns generellt...

läs mer
Projektövervakning & kvalitetskontroll

Projektövervakning & kvalitetskontroll

Projektövervakning & kvalitetskontroll Projektövervakningen och kvalitetskontroll av projektet pågår samtidigt som projektet genomförs. Det handlar bland annat om att jämföra utförandet med projektplanen för att se huruvida dessa delar överensstämmer, samt för att...

läs mer

Projektmodell

Projektmodell För att uppnå effektiva projektresultat, inte gå över budget och undvika förseningar så är det väldigt vanligt att använda sig utav projektmodeller. Projektmodeller är baserade på år av erfarenhet och praxis. Vare sig man har erfarenhet eller inte så är...

läs mer
Projektmöten

Projektmöten

Projektmöten I ett projektmöte träffas projektgruppen för att gå igenom viktiga punkter vad gäller det aktuella projektet man arbetar med. Projektmöte syftar till att ge information, statusuppdateringar och lösa eventuella problem. Projektledaren planerar och skickar...

läs mer

Referensgrupp

Referensgrupp Projektledare har ett stort ansvar på sig när det är dags att leda ett projekt till ett lyckat resultat. Under projektets gång kan en projektledare uppleva att kompetens och kunskap saknas och det kan vara svårt att få ihop projektet utan rätt resurser....

läs mer

Styrgrupp

Styrgrupp När man som projektledare arbetar med ett projekt så har man inte bara sin projektgrupp att ta stöd från utan det finns flera andra grupper och intressenter som projektet kan få hjälp från inom organisationen. En av dessa grupper är styrgruppen som ofta...

läs mer
Projekt kickoff

Projekt kickoff

Projekt kickoff Som projektledare så önskar man att alla projekt får en bra och smidig start. Man vill att projektmedlemmarna ska känna sig bekväma i projektet, att målet är tydligt för alla som deltar och att kunden kan lita på att få ett lyckat resultat. Ett...

läs mer

Projektstyrning

Projektstyrning Projektstyrning är ett sätt att utforma sin projektledning på. Traditionell projektstyrning används när miljön man arbetar i är stabil och till största del förutsägbar. Man kan säga att projektledningens ursprung kommer från projektstyrningen. Idag är...

läs mer

Avvikelserapport

Avvikelserapport Många organisationer kan ha ett behov av att behöva förbättra och höja kvalitén inom sina processer och för sina resultat och med hjälp av avvikelserapportering så kan de uppnå just det. Avvikelser kan orsaka många problem för en verksamhet när det...

läs mer
Earned Value

Earned Value

Earned Value Med Earned Value Management (EVM) kan man som projektledare mäta ett projekts utveckling och resultat under projektets gång eller efter att ett projekt avslutats. Med EVM så använder man sig vanligtvis av projekttriangeln som innehåller de tre faktorerna...

läs mer

Projektgrupp

Projektgrupp En effektiv projektgrupp som leds av en inspirerande projektledare är en av nycklarna till ett lyckat resultat. Som projektledare kan det vara svårt att veta om man har satt ihop en projektgrupp som verkligen kan lyckas men det är viktigt att också inse...

läs mer
Projektgenomförande

Projektgenomförande

Projektgenomförande Projektgenomförande är den process där projektplanen genomförs. Det kan bland annat innebära att organisera resurser, ha möten, kommunicera gällande uppdateringar, producera en vara och att leverera resultatrapporter. Det är vid det här steget som...

läs mer
Projektstart

Projektstart

Projektstart När man påbörjar ett projekt är det första steget vanligtvis att initiera detta, även kallat projektinitiering. Detta innebär att projektet definieras, att beställare identifieras och att det kollas upp huruvida dessa är intresserade av projektet. Detta...

läs mer
Projektomfattning

Projektomfattning

Projektomfattning Projektomfattning är allt det arbete som ingår för att genomföra och slutföra ett projekt. Det innefattar både vad projektet består av och vad som inte inkluderas i projektet. Med andra ord är det ett sätt att definiera själva ramverket för...

läs mer
Riskhantering

Riskhantering

Riskhantering Riskhantering är processen där riskfaktorer identifieras, analyseras och hanteras. Detta görs för att slutresultatet av projektet ska bli så bra som möjligt i så många avseenden som möjligt. Riskhantering handlar ofta om att förutse framtida händelser...

läs mer

Riskanalys

Riskanalys Riskanalys är en metod inom projektledning som syftar till att vara observant på de potentiella risker som kan finnas med projektet, för att på så sätt kunna hantera dessa på lämpligt sätt så snabbt som möjligt – istället för att de uppkommer som en...

läs mer

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap Många projekt är idag dynamiska där det ständigt finns behov och sker förändringar. En projektledare behöver kunna anpassa sig till situationen i ett projekt och även till specifika projektdeltagare för att se vad de har för behov....

läs mer

Projektinformation

Projektinformation En detaljerad planering är avgörande när det kommer till skapandet av en användbar och högkvalitativ projektinformation, som tillgodoser de behov som finns såväl internt som externt hos arbetarna och kunderna. Det är vanligtvis projektgruppen som...

läs mer
Projektbudget

Projektbudget

Projektbudget En projektbudget är den totala summan pengar som tillägnas det specifika projektet under en specifik tidsperiod. Målet med att göra en projektbudget är att få en översikt av, och kunna kontrollera, projektets utgifter och att se till så att kostnaderna...

läs mer
Projektkvalitet

Projektkvalitet

Projektkvalitet Projektkvalitet, project quality management, är processen som går ut på att försäkra sig om att alla nödvändiga moment beträffande projektets design, planering och tillämpning är effektiva med hänsyn till dess syfte och utförande. Detta är ingen...

läs mer
80/20-regeln

80/20-regeln

80/20-regeln Alla projektledare upplever någon gång under ett projekt att det är för mycket arbete och att tiden inte räcker till. När risken för förseningar ökar och resurserna sakta minskar kan man som projektledare uppleva stress och även press från projektets...

läs mer
Effektmål

Effektmål

Effektmål I alla projekt finner man mål och förväntningar på resultatet och med hjälp av mål vet också alla i projektet vad som ska göras. Det finns dock olika former av mål och även om man satt tydliga projektmål så kan många projekt dra nytta av att också använda...

läs mer

Projektmognad

Projektmognad Det finns många verksamheter idag som är projektbaserade och därav har många projekt att ta hand om. I sådana verksamheter så vill man se till att man arbetar på bästa möjliga sätt för att uppnå sitt resultat. Man vill arbeta effektivt och få ett...

läs mer
Ändringshantering

Ändringshantering

Ändringshantering Företag och projekt ser alltmer ofta förändringar både internt och externt. Nya förutsättningar kan komma att påverka projekt och det gäller att företaget har ett bra och organiserat sätt att hantera ändringar på. Ändringshantering hjälper till med...

läs mer
Statusrapport

Statusrapport

Statusrapport I alla projekt är det en stor del att som projektledare föra dokumentation över projektets utveckling och framsteg. Det är inte bara den egna projektgruppen som behöver information om projektet men även andra intressenter som ledningen, kunden och andra...

läs mer
Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering

Aktivitetsplanering För alla projekt är det viktigt att man har en tydlig och välplanerad plan för hur projektet ska gå till. När man ska påbörja ett projekt är det flera saker som måste diskuteras och förtydligas. Det som man bör gå igenom innan projektets start är...

läs mer
Projektkontor

Projektkontor

Projektkontor I varje företag eller verksamhet pågår projekt, ibland ett par få per år och i andra fall flera hundra. I alla projekt stöter man på problem som förseningar, kommunikationsproblem och brist på resurser. För projektledare kan det kännas kämpigt och svårt...

läs mer

Projektbeskrivning

Projektbeskrivning För alla projekt så behövs en tydlig plan och beskrivning för hur projektet ska gå till, vilka som är inblandade och vad målet med projektet är. En projektbeskrivning är det dokument som projektledaren skapar i början av ett projekt tillsammans med...

läs mer

Resurshantering

Resurshantering Resurshantering innebär de olika strategier som företag och organisationer använder sig av för att hantera sina resurser på ett hållbart sätt. Resurser innefattar både materiella resurser i form av råvaror och produkter men även sociala resurser i form...

läs mer
Sex Sigma

Sex Sigma

Sex Sigma Betalar ditt företag för mycket när ni producerar något? Vill ni minska era kostnader och gå med större vinst? Vad ni behöver i sådana fall är Sex sigma. Vad är Sex sigma? Sex sigma är en metod för att minska kostnaderna inom tillverkning och göra...

läs mer
Scrum master

Scrum master

Scrum master Vad är egentligen en Scrum Master? Vi har tidigare skrivit om porjektlednigsmetoden Scrum (om du vill lära dig mer om denna agila metod bör du läsa denna artikel först, eftersom den kommer gå in djupare på Scrum som arbetsmetod). Här följer alltså en text...

läs mer
Agila metoder

Agila metoder

Agila metoder Har ditt företag fastnat? Behöver ni något nytt som kan få igång er igen? Något som kan få er att leverera mer på kortare tid? Något som gör era klienter nöjdare? Ni har säkerligen testat många metoder men ingen verkar fungera. Varför undrar du? Gör vi...

läs mer
Lean

Lean

Lean Lider ditt företag av flera olika problem? Behöver ni något som kan göra er konkurrenskraftigare och starkare? Vad ni behöver är Lean. Vad är Lean? Lean är en metod eller en ideologi som går ut på att maximera kundnyttan samtidigt som slöseriet av resurser...

läs mer
Projektmål

Projektmål

Projektmål Projektmål är något som varje projekt har. I varje projekt har kunden eller verksamheten krav och det förväntas ett resultat. Målet med projektet är att uppnå det resultatet som kunden vill ha och genom att definiera projektets mål så får alla i projektet...

läs mer
Projektplan

Projektplan

Projektplan Innan du kan börja jobba med ett projekt är ofta en projektplan en nödvändighet. Projektplanen både underlättar arbetet samt gör det mer överskådligt vad projektet består av och vad som ska göras. Sannolikheten att lyckas med ett projekt är större om man...

läs mer
Projektledare

Projektledare

Projektledare En projektledare är den personen som blivit utvald för att vara ansvarig för ett projekt. När ett nytt projekt startas så behövs en projektledare som väljs ut baserat på olika kriterier som erfarenhet, kunskap, och färdigheter. För att bättre förstå vad...

läs mer
Nätplan

Nätplan

Nätplan Om ditt företag lider av att ni alltid överskrider deadline och missar er budget behöver ni en förändring. Något som gör att ni kan lättare hålla vad ni lovar. Något som får klienterna att vilja komma tillbaka gång på gång. Något som ger er en fördel mot era...

läs mer

Projektlivscykeln

Projektlivscykeln I varje projekt har alla i projektet ett och samma mål, att avsluta projektet enligt plan och leverera ett önskat resultat till kunden. Man vill uppnå kundens krav och objektiv på bästa möjliga sätt från både kundens och verksamhetens sida. Varje...

läs mer
PENG-modellen

PENG-modellen

PENG-modellen Om du tycker att de investeringar du gör i ditt företag inte ger den nytta som du förväntade dig så är du inte ensam. Med hjälp av PENG-modellen kan du börja se vad en investering kommer att ge innan du ens har gjort den och du vet då om det är värt det...

läs mer
Intressentmodellen

Intressentmodellen

Intressentmodellen En av de första diskussionerna som sker när ett nytt projekt ska påbörjas i ett företag eller inom en organisation handlar om intressenter. Man ställer sig frågan vilka ska vara inblandade i detta projektet och vad förväntar de sig? I många fall är...

läs mer
Milstolpe

Milstolpe

Milstolpe - En komplett guide! En milstolpe är ett hjälpmedel för att markera specifika händelser i ett projekt. Dessa händelser kan t.ex. vara början och slutet på projektet. Eller varför inte när den första versionen av produkten ska vara klar. Att använda sig av...

läs mer
Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen

Vattenfallsmodellen Innan ett projekt ska påbörjas så kan man läsa på om olika metoder för hur man ska gå tillväga för sitt projekt. Det finns olika metoder som är lämpliga för olika sorters projekt. De har alla sina fördelar och nackdelar och beroende på vilket...

läs mer
Tidsplanering

Tidsplanering

Tidsplanering Tidsplanering inom projektledning handlar om processen som krävs för att försäkra sig om att ett projekt slutförs i tid. Innan tidsplaneringen skapas är det vanligt att ha en work breakdown structure att utgå ifrån, för att på så sätt få koll på varje...

läs mer
Kravspecifikation

Kravspecifikation

Vad är kravspecifikationer inom projektledning? Man har kommit fram till att den största anledningen till att projekt misslyckas är dåliga kravspecifikationer. Detta beror på att de som jobbar på projektet inte vet vad de ska göra om de inte finns tydliga krav att...

läs mer
Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan I varje projekt behövs tydlig och effektiv kommunikation mellan projektdeltagarna, intressenterna, och kunden. I mindre projekt eller där projektledaren har mycket erfarenhet kan man klara sig med en mindre kommunikationsplan, men i de flesta fall...

läs mer
Scrum

Scrum

Vad är Scrum? Scrum är en metod som används vid systemutveckling. Metoden uppfanns under 1990-talet och används nu över hela världen. Det främsta användningsområdet är inom mjukvaruutveckling och kännetecknas av att man fokuserar på den produkt som ska utvecklas...

läs mer
Kanban

Kanban

Vad är Kanban? Kanban är en metod för att organisera ditt arbete. Det är ett sätt att optimisera arbetsflödet så att leveranser går snabbare och dina teams blir effektivare. För att lättare förstå vad Kanban egentligen innebär kan vi kolla på 9 saker som definierar...

läs mer
Projekttriangeln

Projekttriangeln

Projekttriangeln När man arbetar med ett projekt så har man ofta ett tydligt mål som man strävar efter och en plan på hur man vill uppnå målet. I ett projekt så möter man dock begränsningar av olika slag som man under projektets gång behöver ta hänsyn till och ha en...

läs mer
Kritiska Linjen

Kritiska Linjen

Kritiska Linjen När man i en verksamhet börjar arbeta med ett nytt projekt eller en ny uppgift så behöver man alltid först gå igenom planen och strukturen för projektet. Man behöver göra ett schema med milstolpar, de uppgifter som ska utföras, och vad resultatet...

läs mer
Funktionsorganisation

Funktionsorganisation

Funktionsorganisation En funktionsorganisation är en organisationsstruktur där verksamheten är organiserad utifrån de huvuduppgifter och mål uppsatta inom verksamheten. Organisationen är uppbyggd med avdelningar där personer är specialister på det de gör och som...

läs mer
Intressentanalys

Intressentanalys

Intressentanalys Intressentanalysen är ett verktyg som är användbart i flera sammanhang. Det är en avgörande aspekt för att mäta hur bra ett företag eller en byrå presterar, eftersom det hjälper företag att förstå hur deras resultat, effekter och resultat delas, och...

läs mer
Agil Projektledning

Agil Projektledning

Agil Projektledning Agile project management (PM), eller som det heter på svenska, ”Agil projektledning”, skapades ur en önskan att ge tvärfunktionella team inom mjukvaruutveckling, förmågan att öka anpassning och förbättra flexibiliteten, svarstider och samarbete, i...

läs mer
Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structures (WBS)

Work Breakdown Structures (WBS) Work Breakdown Structure (WBS) är viktig för att få fart på ett projekt. Men att skapa en WBS, kan vara en rent av skrämmande uppgift att ta på sig. Denna guide kommer att hjälpa dig att förstå work breakdown structure och göra det...

läs mer
Projektmetoder

Projektmetoder

Projektmetoder Den ständigt föränderliga listan över projektledningsmetoder kan göra vem som helst förvirrad. Det räcker att nämna några utav dem mest populära: 1. Agil 2. Scrum 3. Kanban 4. Lean 5. Xp 6. Vattenfall 7. PRINCE2 8. PMBOK ja ni förstår själva. I denna...

läs mer
SMARTAa Mål

SMARTAa Mål

SMARTAa Mål I en verksamhet arbetar man nästan alltid mot ett mål, antingen ensam eller i grupp. Varje person har en uppgift som ska fullföljas och ibland sätts personer ihop i grupper för att tillsammans nå ett mål, exempelvis inom ett projekt. När man arbetar på en...

läs mer
Gantt schema

Gantt schema

GANTT Schema - Visualisera din projektplanering Inom projektledning är det vanligt att använda sig av olika typer av planeringsverktyg. Ett populärt exempel på ett sådant verktyg är Gantt-schemat. Ett Gantt schema gör så du får en tydlig och övergripande bild av...

läs mer
SWOT-analys

SWOT-analys

SWOT-analys Inom de flesta verksamheter, företag och organisationer – där samarbeten av olika slag förekommer – är det vanligt att göra en SWOT-analys. Grunden för analysmetoden är att studera den egna verksamheten och dess för- och nackdelar, samt de eventuella...

läs mer

Projektskalning

Projektskalning Det händer ibland att organisationer som ska genomföra projekt ser dessa som små baserat på faktorer som dess varaktighet, kostnader och liknande. Detta innebär att projektet betraktas utifrån ett deterministiskt synsätt, vilket påverkar både...

läs mer
Projektdirektiv

Projektdirektiv

Projektdirektiv Projektdirektiv är ett dokument som skapas i början av ett projekt. Det används genom att konkretisera ramarna för projektets förberedelsearbete. Projektdirektivet fungerar som ett vägledandeunderlag genom hela projektet. För att kunna genomföra ett...

läs mer
Matrisorganisation

Matrisorganisation

Matrisorganisation En matrisorganisation består vanligtvis av flera olika delar som struktureras av en gemensam ledning, samtidigt som varje avdelning jobbar självständigt. I en matrisorganisation finns det oftast fler än en chef som ansvarar över projektet och som de...

läs mer
Projektorganisation

Projektorganisation

Projektorganisation En projektorganisation är en organisation som arbetar i projektform. Projektorganisationer agerar som självständiga organisationer och styrs av projektledaren som ansvarar för projektet. Projektledarens roll kan exempelvis innebära att ta beslut om...

läs mer